Zonnige Zeilvakanties
zeilen1.jpg

Zeilnet Reis- en betalingsvoorwaarden jachthuur en flottielje

 • Aanbetaling binnen 10 dagen na boeking 50% van de reissom.
 • Uiterlijk 6 weken voor vertrek volledige betaling.
 • Annuleringskosten: 6 weken voor vertrek de aanbetaling, binnen 6 weken van vertrekdag 100%.
 • Een annuleringsverzekering is sterk aan te raden. Wij stellen een reis- en ongevallenverzekering verplicht.
  Deze kun je afsluiten bij bijvoorbeeld Allianz Global Assitance.
 • Zeilen is geen gevaarlijke sport. Toch brengt het naar zee gaan met een zeiljacht zeker risico’s met zich mee. Zee en weer zijn niet altijd voorspelbaar: een hellend dek, een losrakende lijn, een stuurfout etc. welke schade of letsel kunnen veroorzaken. Dit is eigen aan het zeilen. Daarom aanvaardt Zeilnet voor schade of letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen geen aansprakelijkheid. Dit is voor eigen risico.
 • Opvarenden zijn mede verantwoordelijk voor ieders veiligheid ook als er geen relatie is tussen opvarenden.
 • Als het gehuurde jacht (bijv. vanwege schade) niet beschikbaar is, zal de huurder ander jacht worden aangeboden. De huurder zal dit jacht accepteren, mits het vervangende jacht minimaal voor eenzelfde huurprijs door Zeilnet wordt aangeboden in haar publicaties, het vervangende jacht voldoende slaapplaatsen heeft en in een goede staat van onderhoud verkeert.
 • De schipper van een gehuurd zeiljacht, ook varende in flottieljeverband is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor schip, opvarenden, vaar - en ankermanouevres.
 • Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld. Huurder heeft geen recht op een vervangend jacht of (gedeeltelijke) restitutie van huursom als het jacht één of meerdere dagen niet gebruikt kan worden door het ontstaan van schade die niet aan de verhuurder te wijten is. Zeilnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of derving van reisgenot van de zijde van huurder in het geval zich bij flottieljezeilen omstandigheden voordoen waarbij het 'moederschip' de flottielje voor één of meerdere dagen moet verlaten of de flottieljeleider niet in staat is het flottielje te begeleiden (bijvoorbeeld vanwege ziekte of schade aan het moederschip). Zeilnet zal het door huurder betaalde bedrag aan 'meerprijs voor flottieljezeilen' over de periode waarop geen begeleiding heeft kunnen plaatsvinden onmiddellijk en volledig retourneren.
 • Prijzen zijn niet bindend. Onvoorziene gebeurtenissen of prijswijzigingen met vluchten, belastingen of wisselkoersen kunnen van invloed zijn.
 • Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voorzijn/haar boeking, ook indien hij/zij voor anderen geboekt heeft.
 • Reservering geschiedt door middel van insturen van het aanmeldformulier via onze website, per email of bij ondertekening van het reserverings/boekingsformulier. Direct daarop ontvang je van ons een bevestiging van boeking.
 • Voor de vliegreizen zijn de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.
 • Voor chartervluchten naar bijvoorbeeld Levkas en Dalaman kunnen wij geen enkele garantie afgeven betreffende de vluchttijden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Zeilnet is aangesloten bij SGR

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Voor meer informatie zie: www.sgr.nl

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Zeilnet is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder degarantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie zie: www.Calamiteitenfonds.nl